Zakon o varstvu potrošnikov ZVPot-1 se prične uporabljati z 26.1.2023

Državni zbor je sprejel Zakon o varstvu potrošnikov ZVPot-1, ki začne veljati danes, 26.10.2022, uporabljati pa se bo začel 3 mesece po
uveljavitvi, torej z 26.1.2023:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3083/zakon-o-varstvu-potrosnikov-zvpot-1

Zakon se bo uporabljal tudi v primeru ko bo potrošnik podjetju za dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve namesto kupnine posredoval
osebne podatke (2. odstavek 1. člena ZVPOt-1), npr. v primeru komunikacije prek socialnih omrežij, naročanju na spletne novice, elektronsko
pošto itd.

Zakon prinaša vrsto novosti za podjetja in potrošnike, med drugim uvaja:

– hierarhijo jamčevalnih zahtevkov potrošnika (najprej popravilo ali zamenjava blaga, šele nato znižanje kupnine ali odstop od pogodbe),

– pravico potrošnika da takoj odstopi od pogodbe brez da bi moral zahtevati popravilo ali zamenjavo blaga,

– dolžnost podjetja da pri znižanju cene blaga podjetje označi prejšnjo ceno in znižano ceno,

– prepoved dvojne kakovosti blaga (pri čemer je dovoljena različna kakovost blaga, vendar mora biti jasno označena) in druge.

Zakon prinaša vrsto novosti tudi za spletne trgovine, izvajalce različnih klubov zvestobe ter avtomatsko obdelavo podatkov o potrošnikih
(izdelovanje profilov itd.):

– podjetja bodo morala potrošnika obvestiti, kadar bodo ceno prilagajali na podlagi profilov potrošnikov,

– prepovedano bo skrito oglaševanje (npr. v okviru drugih vsebin, kot so filmi ali spletne objave) in lažno podajanje ocen in priporočil potrošnikov
(npr. pri sodelovanju s spletnimi vplivneži),

– oglaševalska sporočila, ki bodo  vsebovala posebne ponudbe (popusti, premije, darila in podobno), dovoljena nagradna tekmovanja ali igre na srečo,
bodo morala biti jasno prepoznava, pogoji za njihovo pridobitev pa dostopni in jasni ter nedvoumno navedeni.

Pri kaznih se tako kot pri GDPR zaradi učinkovitejšega varstva uvaja globa za čezmejne kršitve varstva potrošnikov. Pri čezmejnih kršitvah je tako določena globe v višini odstotka letnega prometa podjetja, pri čemer odstotki odmerjenih glob lahko znašajo med 0,5% in 4% oz. 1,5% do 5% letnega prometa podjetja v zadevni državi članici oziroma državah članicah Evropske unije v predhodnem poslovnem letu in se prilagajajo glede na razširjenost kršitve.

Podjetja imate do 26.1.2023 čas za prilagoditev poslovnih praks, v tem času pa morate prilagoditi tudi:

– splošne pogoje poslovanja s fizičnimi potrošniki,

– splošne pogoje poslovanja spletne trgovine,

– splošne pogoje poslovanja klubov zvestobe ter

– obvestila glede obdelave osebnih podatkov po 13. členu GDPR v zvezi s tem.

Splošni pogoji poslovanja oz. druga ustrezna komunikacija s potrošniki mora vsebovati tudi vse informacije iz 18. člena Zakona (predhodne informacije), splošni pogoji poslovanja spletnih trgovin pa tudi vse informacije iz 130. člena (predhodne informacije pri pogodbah sklenjenih na daljavo). Prav tako morajo biti potrošnikom naknadno, po sklenitvi pogodbe na daljavo, dane na voljo na trajnem nosilcu tudi informacije iz 132. člena Zakona (formalne zahteve pri pogodbah sklenjenih na daljavo).