Nova ureditev sprejemanja daril v javnem sektorju

Nova ureditev na področju sprejemanja daril v javnem sektorju – novela ZIntPK in nov Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril

Leto 2020 in 2021 sta na področju sprejemanja daril v javnem sektorju prinesli kar nekaj novosti. Z novembrom 2020 je stopila v veljavo novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), od julija 2021 pa velja tudi Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril. Slednji je nadomestil ureditev iz prej veljavnih določb Pravilnika o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi z sprejemanjem daril in določb Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi z sprejemanjem daril. Omenjena predpisa sta se od novembra 2020 do julija 2021 (prehodno obdobje) smiselno uporabljala.

Z novimi predpisi so omejitve v zvezi s sprejemanjem daril začele veljati za vse uradne osebe. Te so skladno z 9. točko 4. člena funkcionarji, uradniki na položaju in drugi javni uslužbenci, uslužbenci zaposleni v Banki Slovenije, poslovodne osebe in člani organov upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja. Prepovedi in omejitve veljajo tudi za družinske člane vseh navedenih oseb, to so zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti (6. točka 4. člena ZIntPK).

Nov Pravilnik določa natančne vrednosti daril skladno z novelo zakona. Določa protokolarna darila (darila, ki jih podarijo predstavniki drugih državnih organov, drugih držav in mednarodnih organizacij ter institucij ob obiskih, gostovanjih ali drugih priložnostih ter druga darila, dana v podobnih okoliščinah), priložnostna darila manjše vrednosti (njihova vrednost pa ne sme presegati vrednosti 100 eurov, ne glede na obliko darila in število darovalcev istega darila) in darila zanemarljive vrednosti (darila, katerih vrednost ne presega 50 eurov).

Pravilnik določa tudi vodenje seznama daril in natančno ureja njegovo vsebino. Ureja tudi ostale določbe glede prepovedi, omejitev in dolžnosti uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril.

Nazadnje Pravilnik opominja zavezance tudi na to, da morajo na Komisiji za preprečevanje korupcije poročati najkasneje do 31. marca za preteklo leto.