Preverjanje sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti

Ministrstvo za finance je podalo svoje stališče v zvezi z načinom preverjanja sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti pri javnem naročanju gradenj in storitvah, povezanih z njimi.

Ministrstvo za finance opozarja in poziva vse naročnike, da pri oddaji javnih naročil dosledno upoštevajo določbe nacionalne zakonodaje glede dopustnega načina preverjanja kvalifikacij, zlasti za regulirane poklice po ZGO-1, in s tem zagotovijo enakopravno obravnavo ponudnikov s sedežem v Republiki Sloveniji in ponudnikov s sedežem v drugih državah članicah EU oziroma slovenskih državljanov in državljanov drugih držav članic EU.

Slednje pomeni, da naročnik v postopku javnega naročanja sicer sme zahtevati ustrezno stopnjo in smer izobrazbe, delovne izkušnje ter morebitne druge poklicne kvalifikacije ponudnika oziroma kadra, vendar je dolžan v zvezi s preverjanjem sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti v postopku javnega naročanja kot ustrezno dokazilo sprejeti dokazilo o dovoljenju ali članstvu v posebni organizaciji v državi članici EU, kjer ima ponudnik ali posameznik sedež.

Glede na specifičen način ureditve opravljanja reguliranih poklicev po ZGO-1 mora naročnik zahtevati, da ponudnik oziroma posameznik v postopku javnega naročanja skupaj s ponudbo predloži izjavo, da bo do podpisa pogodbe pridobil priznanje poklicne kvalifikacije po ZGO-1. Po ZGO-1 namreč velja, da naročnik del, za katera je v Sloveniji reguliran poklic, ne sme poveriti osebi, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje tega poklica (Inženirska zbornica Slovenije ali Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije sta pooblaščeni tujim ponudnikom oziroma državljanom potrditi, da je ta kvalificiran/a za opravljanje določenega poklica.

(več o tem na spletni strani ministrstva)