Zakonsko skladno elektronsko arhiviranje

22. julija 2014 je začela veljati novela Zakona o arhivskem in dokumentarnem gradivu ter arhivih (ZVDAGA-A), ki odpravlja obveznost pripravljanja in potrjevanja notranjih pravil za elektronsko hrambo pri Arhivu RS ter poenostavlja postopke preverjanja skladnosti strojne opreme in storitev hrambe gradiva. V kratkem bodo spremenjeni tudi Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo dokumentacije.

Enakost hranjenega in izvirnega gradiva, ki je bila prej vezana na izvajanje hrambe v skladu s pri državnem arhivu potrjenimi notranjimi pravili je sedaj dosežena že z zajemom in varno hrambo gradiva v digitalni obliki v skladu z ZVDAGA, brez potrditve notranjih pravil pri Arhivu RS.

Potrjevanje notranjih pravil in dolgotrajni postopki povezani s tem so bili doslej največja ovira za širšo uporabo elektronskega arhiviranja. Domača zakonodaja se s tem približuje ureditvi v drugih državah EU, ki presojanje verodostojnosti in izbiro tehnologije elektronskega arhiviranja prepuščajo pravilom arhivske in informacijske stroke oz. jih regulira v tehničnih predpisih.

Več o elektronskem poslovanju in elektronskem arhiviranju si lahko preberete na tej povezavi.