Preprečevanje pranja denarja

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1, Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.) zavezancem nalaga vzpostavitev sistema za preprečevanje pranja denarja ter financiranja terorizma, ki med drugim obsega:

 • notranje akte v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma,
 • seznam indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij,
 • analizo tveganja v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma,
 • izobraževanje in usposabljanje delavcev,
 • izdelavo notranjih aktov v zvezi z varno hrambo zbranih osebnih, tajnih in zaupnih podatkov.

Novele Zakona od zavezancev (dodatno) zahtevajo obravnavo neobičajnih transakcij (50. člen ZPPDFT-1) in upravljanje s tveganji (13. člen ZPPDFT-1), kar pomeni vzpostavitev novih zbirk osebnih podatkov. Mejne vrednosti za transakcije v gotovini so skladno s 67. členom ZPPDFT-1 znižane na 5.000€ (prej 15.000€) – zaradi pogostejših obveznih pregledov strank bodo zavezanci pridobivali in obdelovali ter hranili še več (osebnih, tajnih) podatkov o poslovnih strankah.

Storitve

Naše storitve s področja preprečevanja pranja denarja obsegajo:

 1. Svetovanje in pomoč pri uvedbi sistema preprečevanja pranja denarja,
 2. Izdelava zakonsko obvezne dokumetnacije v zvezi s preprečevanjem pranja denarja v skladu z ZPPDFT-1.

Izdelki

S področja preprečevanja pranja denarja nudimo sledeče izdelke:

 1. Izdelava notranjih aktov v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma.
 2. Priprava seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij.
 3. Izdelava analize tveganja v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma.
 4. Organiziranje izobraževanj in usposabljanj delavcev (vsako leto, najkasneje do marca za tekoče leto).
 5. Izdelava notranjih aktov v zvezi z varno hrambo zbranih osebnih, tajnih in zaupnih podatkov.

Komu je ponudba namenjena?

Ponudba je namenjena vsem zavezancem po ZPPDFT-1, ki še niso implementirali ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, kot tudi tistim zavezancem, ki bi želeli obstoječi sistem za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ažurirati ali zgolj revidirati.

Osebni, tajni in zaupni podatki

Pomemben del vzpostavitve sistema za preprečevanje pranja denarja po 12. členu ZPPDFT-1 je tudi zagotovitev varstva in hrambe podatkov, ki pri tem nastanejo, med njimi so najpomembnejši osebni, zaupni in tajni podatki. S tem v zvezi lahko na Inštitutu za ekonomijo, pravo in informatiko ponudimo uvedbo celovitega sistema, izdelavo dokumentacije ter izobraževanja v zvezi z:

 • varovanjem osebnih podatkov po ZVOP-1,
 • varovanjem tajnih podatkov po ZTP,
 • varovanjem poslovnih skrivnosti ter področnih zaupnih podatkov in poklicnih tajnosti (zaupni podatki v bančništvu, zavarovalništvu, igralništvu itd.) po ZGD-1 in področni zakonodaji.

Med najpomembnejše podatke, ki nastanejo v zvezi z izvajanjem ZPPDFT-1, sodijo tajni podatki. Po prvem odstavku 122. člena ZPPDFT-1 se kot tajni podatki smatrajo naslednja dejstva in obvestila:

 • da je bil ali da bo podatek, informacija ali dokumentacija o stranki ali transakciji iz 69. člena tega zakona sporočen/-a uradu,
 • da je urad zahteval predložitev podatkov iz 91., 92., 93. in 94. člena tega zakona,
 • da je urad na podlagi 96. člena tega zakona začasno ustavil transakcijo oziroma v zvezi s tem zavezancu dal navodila, razen v primeru, ko je razkritje v skladu s četrtim odstavkom 96. člena tega zakona,
 • da je urad na podlagi 98. člena tega zakona zahteval tekoče spremljanje poslovanja stranke,
 • da urad zoper stranko ali tretjo osebo opravlja ali bo opravljal operativno analizo iz 1. točke 90. člena tega zakona,
 • da je zoper stranko ali tretjo osebo uveden ali bi bil lahko uveden predkazenski ali kazenski postopek zaradi pranja denarja ali financiranja terorizma.

Večina podatkov, ki nastane v zvezi z izvrševanjem nalog po ZPPDFT-1 pa je tudi osebnih podatkov. V zvezi z njimi morajo zavezanci oblikovati ustrezne evidence zbirk osebnih podatkov:

 • evidence podatkov o strankah, poslovnih razmerjih in transakcijah iz 17. in 18. člena ZPPDFT-1,
 • evidence sporočenih podatkov uradu iz 68. in 69. člena ZPPDFT-1,
 • evidence o dostopu nadzornih organov iz 139. člena ZPPDFT-1 do podatkov, informacij in dokumentacije iz prvega odstavka 122. člena ZPPDFT-1 (nabor podatkov, ki jih mora vsebovati evidenca, je določen v drugem odstavku 138. člena ZPPDFT-1).
 • evidenco podatkov o obravnavi neobičajnih transakcij,
 • evidenco podatkov o uradnih zaznamkih, ki jih pooblaščenec ne prijavi Uradu za preprečevanje pranja denarja,
 • evidenco podatkov o komunikaciji z Uradom za preprečevanje pranja denarja (tajni podatki),
 • evidenco podatkov o dovoljenjih za dostop do tajnih podatkov in varnostnem preverjanju zaposlenih,
 • evidenco podatkov o vstopih in gibanju v varnostnem območju, kjer se hranijo tajni podatki,
 • evidenco podatkov o vpogledih v tajne podatke.