Preprečevanje pranja denarja

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT, Ur. l. RS št. 60/07, 19/10, 77/11) zavezancem nalaga vzpostavitev sistema za preprečevanje pranja denarja ter financiranja terorizma, ki med drugim obsega:

 • notranje akte v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma,
 • seznam indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij,
 • analizo tveganja v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma,
 • izobraževanje in usposabljanje delavcev,
 • izdelavo notranjih aktov v zvezi z varno hrambo zbranih osebnih, tajnih in zaupnih podatkov.

Noveli ZPPDFT-A ter ZPPDFT-B od zavezancev (dodatno) zahtevata obravnavo neobičajnih transakcij (22.a člen ZPPDFT) in upravljanje s tveganji (45.a člen ZPPDFT), kar pomeni vzpostavitev novih zbirk osebnih podatkov in dolžnost prijavitve le-teh Informacijskemu pooblaščencu. Urad za preprečevanje pranja denarja pa je pripravil tudi nov predlog zakona, ki mejne vrednosti za transakcije v gotovini znižuje na 5.000€ (sedaj 15.000€) – zaradi pogostejših obveznih pregledov strank bodo zavezanci pridobivali in obdelovali ter hranili še več (osebnih, tajnih) podatkov o poslovnih strankah.

Storitve

Naše storitve s področja preprečevanja pranja denarja obsegajo:

 1. Svetovanje in pomoč pri uvedbi sistema preprečevanja pranja denarja,
 2. Izdelava zakonsko obvezne dokumetnacije v zvezi s preprečevanjem pranja denarja v skladu z ZPPDFT.

Izdelki

S področja preprečevanja pranja denarja nudimo sledeče izdelke:

 1. Izdelava notranjih aktov v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma.
 2. Priprava seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij.
 3. Izdelava analize tveganja v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma.
 4. Organiziranje izobraževanj in usposabljanj delavcev (vsako leto, najkasneje do marca za tekoče leto).
 5. Izdelava notranjih aktov v zvezi z varno hrambo zbranih osebnih, tajnih in zaupnih podatkov.

Komu je ponudba namenjena?

Ponudba je namenjena vsem zavezancem po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki še niso implementirali ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, kot tudi tistim zavezancem, ki bi želeli obstoječi sistem za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ažurirati ali zgolj revidirati.

Osebni, tajni in zaupni podatki

Pomemben del vzpostavitve sistema za preprečevanje pranja denarja po 5. členu ZPPDFT je tudi zagotovitev varstva in hrambe podatkov, ki pri tem nastanejo, med njimi so najpomembnejši osebni, zaupni in tajni podatki. S tem v zvezi lahko na Inštitutu za ekonomijo, pravo in informatiko ponudimo uvedbo celovitega sistema, izdelavo dokumentacije ter izobraževanja v zvezi z:

 • varovanjem osebnih podatkov po ZVOP-1,
 • varovanjem tajnih podatkov po ZTP,
 • varovanjem poslovnih skrivnosti ter področnih zaupnih podatkov in poklicnih tajnosti (zaupni podatki v bančništvu, zavarovalništvu, igralništvu itd.) po ZGD-1 in področni zakonodaji.

Med najpomembnejše podatke, ki nastanejo v zvezi z izvajanjem ZPPDFT, sodijo tajni podatki. Po 2. točki 76. člena ZPPDFT se kot tajni podatki smatrajo naslednja dejstva in obvestila:

 • da je bil ali da bo podatek, informacija ali dokumentacija o stranki zavezanca ali transakciji stranke zavezanca sporočena Uradu za preprečevanje pranja denarja, kadar se pojavijo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma pri zavezancu in podatke pošlje na podlagi zakonske dolžnosti, ali pa kadar je posredovanje teh podatkov eksplicitno zahteval urad,
 • da je Urad za preprečevanje pranja denarja na podlagi 57. člena ZPPDFT začasno ustavil transakcijo oziroma v zvezi s tem zavezancu dal navodila,
 • da je Urad za preprečevanje pranja denarja na podlagi 59. člena ZPPDFT zahteval tekoče spremljanje poslovanja stranke,
 • da je zoper stranko zazvezanca ali tretjo osebo uvedena ali bi bila lahko uvedena preiskava zaradi pranja denarja ali financiranja terorizma.

Večina podatkov, ki nastane v zvezi z izvrševanjem nalog po Zakonu o preprečevanju pranja denarja ter financiranja terorizma pa je tudi osebnih podatkov. V zvezi z njimi morajo zavezanci oblikovati ustrezne kataloge zbirk osebnih podatkov in Informacijski pooblaščenki (poleg katalogov splošnih zbirk osebnih podatkov) priglasiti vsaj še:

 • evidenco podatkov o pregledih strank, poslovnih razmerij in transakcij za namene ZPPDFT,
 • evidenco podatkov o obravnavi neobičajnih transakcij,
 • evidenco podatkov o uradnih zaznamkih, ki jih pooblaščenec ne prijavi Uradu za preprečevanje pranja denarja,
 • evidenco podatkov o komunikaciji z Uradom za preprečevanje pranja denarja (tajni podatki),
 • evidenco podatkov o dostopu nadzornih organov,
 • evidenco podatkov o dovoljenjih za dostop do tajnih podatkov in varnostnem preverjanju zaposlenih,
 • evidenco podatkov o vstopih in gibanju v varnostnem območju, kjer se hranijo tajni podatki,
 • evidenco podatkov o vpogledih v tajne podatke.