Varstvo tajnih podatkov

Tajne podatke opredeljuje Zakon o tajnih podatkih (ZTP). Po njem morajo ravnati državni organi, organi lokalnih skuponsti, nosilci javnih pooblastil in drugi organi, gospodarske družbe in organizacije, ki pri izvajanju zakonsko določenih nalog pridobijo ali razpolagajo s tajnimi podatki, ki se nanašajo na javno varnost, obrambo, zunanje zadeve ali obveščevalno in varnostno dejavnost države. V skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi mora vsak organ izdelati načrt varovanja tajnih podatkov, v katerem predpiše fizične, organizacijske in tehnične postopke in ukrepe za varovanje tajnih podatkov v I. ali II. varnostnem območju. Organ mora načrt varovanja stalno dopolnjevati, najmanj enkrat letno pa tudi pregledati in preveriti ustreznost ukrepov in postopkov, ki so z njim določeni.

Zavezanci, ki se jim tajni podatki posredujejo v elektronski obliki oz. ki tajne podatke obdelujejo v komunikacijsko-informacijskih sistemih pa morajo skladno z Uredbo o varovanju tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih izdelati še načrt varovanja komunikacijsko-informacijskega sistema, oceno varnostnih tveganj komunikacijsko-informacijskega sistema, varnostna navodila za delo v komunikacijsko-informacijskem sistemu.

Storitve

Naše storitve s področja varstva tajnih podatkov obsegajo:

 1. Izdelava potrebnih dokumentov,
 2. Vzpostavitev sistema določanja, označevanja, obdelave, hrambe, posredovanja, deklasificiranja in uničenja tajnih podatkov.

Izdelki

S področja varstva tajnih podatkov nudimo sledeče izdelke:

 1. Načrt varovanja tajnih podatkov:
  • splošni del,
  • posebni del,
  • načrt varovanja komunikacijsko-informacijskega sistema,
  • oceno varnostnih tveganj komunikacijsko-informacijskega sistema,
  • varnostna navodila za delo v komunikacijsko-informacijskem sistemu,
  • pravilnik o ravnanju s tajnimi podatki in varovanju tajnih podatkov,
  • obrazci za evidentiranje dostopa do tajnih podatkov,
  • sklep o določitvi varnostnih in upravnih območij.

Komu je ponudba namenjena?

Ponudba je namenjena državnim organom, organom lokalnih skupnosti, nosilcem javnih pooblastil ter drugim organom, gospodarskim družbam in organizacijam, ki pri izvajanju zakonsko določenih nalog pridobijo ali razpolagajo s tajnimi podatki.

Ponudba je namenjena tudi dobaviteljem, izvajalcem gradenj ali izvajalcem storitev, ki se jim tajni podatki posredujejo zaradi izvršitve naročil organa.