Član 54. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
Prethodna procena uticaja na zaštitu podataka

Prethodna procena uticaja na zaštitu podataka na kritičnim područjima obrade podataka

Tko je obvezan izraditi

Procenu uticaja je potrebno skladno sa članom član 54. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti  provesti na kritičnim područjima obrade podataka o ličnosti, pre svega kad je reč o obradi podataka o ličnosti:

 • radi opsežnog profiliranja pojedinaca ili automatiziranog odlučivanja o pojedincima,
 • radi donošenja zaključka koji u značajnijoj meri utiču ili mogu uticati na pojedince,
 • upotreba novih tehnologija (npr. primena „interneta stvari“, poput pametnih televizora, pametnih kućanskih aparata, komunikacijski povezanih igračaka, sistema „pametni gradovi“, pametnih merača energije, itd.),
 • obradi osetljivih podataka o ličnosti (npr. zdravstveno stanje) i obradi podataka o deci,
 • koji služe kao pomoć u donošenju odluka o pristupu usluzi ili servisu ili pogodnosti,
 • obrada podataka o ličnosti na način koji uključuje praćenje lokacije ili ponašanja, pojedinca nastalih upotrebom telefona, interneta ili drugih komunikacijskih kanala, kao što je  GSM, GPS, Wi Fi,  praćenje ili obrada podataka o lokaciji,
 • obrada biometrijskih ili genetskih podataka,
 • obrada podataka o ličnosti zaposlenika upotrebom aplikacija ili sistema za praćenje (npr. kao što je obrada podatka o ličnosti za praćenje rada, kretanja, komunikacije),
 • obrada podataka o ličnosti u drugu svrhu od one za koju su prvobitno prikupljeni.

Šta uključuje

Procena uticaja na zaštitu podataka koja sadrži barem:

 • sistemski opis predviđenih postupaka obrade i svrha obrade, uključujući, ako je primenjivo, legitimni interes rukovaoca podataka,
 • procenu nužnosti i proporcionalnosti postupaka obrade povezanih s njihovim svrhama,
 • procenu rizika za prava i slobode pojedinaca,
 • mere predviđene za rješavanje problema rizika, što uključuje zaštitne mere, sigurnosne mere i mehanizme za osiguravanje zaštite podataka o ličnosti i dokazivanje skladnosti sa Zakonom, uzimajući u obzir prava i legitimne interese pojedinaca i drugih uključenih lica.