Članovi 23., 24., i 25. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
Informacija koje se pružaju pojedincima

Evidencije radnji obrade (član 47. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)

Tko je obvezan izraditi

Informacija koje se pružaju pojedincima prema članovima 23., 24. i 25. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti dužne su imati, bez iznimke, sva preduzeća. Nakon stupanja Uredbe na snagu iznimka, da poduzeća sa manje od 20 zaposlenika nisu dužna izraditi evidencija osobnih podataka, više se ne primjenjuje.

Obaveza vođenja Evidencije radnji obrade (član 47. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) ne postoji samo ukoliko preduzeće zapošljava manje od 250 osoba osim ako:

  • će obrada koju provodi vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca,
  • ako obrada nije povremena
  • ako obrada uključuje posebne vrste podataka o ličnosti (rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, verska ili filozofska uverenja ili članstvo u sindikatu te obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca)
  • ako je reč o podacima u vezi s kaznenim osudama i kažnjivim djelima.

Kad će se upotrebljavati ?

Nakon stupanja na snagu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti podatci, koji su bili do sada zapisani u evidencijama osobnih podataka, primjenjivati će se u troje slučaja:

– pojedincu trebaju biti proslijeđeni uvijek, kad se podatci za upis u bazu prikupe sa njegove strane ili sa strane trećih osoba,

– pojedincu trebaju biti proslijeđeni u bilo koje doba kasnije, kad su već u bazi, na zahtev pojedinca (30 dana)

– trebaju biti prosjeđeni (u obliku evidencija radnji obrade) nadzornom telu, ukoliko ovaj to zatraži.

Šta obuhvataju

1. Evidencija podataka o zaposlenima
2. Evidencija podataka o obrazovanju, razvoju i obuci zaposlenih
3. Evidencija podataka o uzdržavanim članovima obitelji zaposlenih radnika
4. Evidencija podataka o ozledama na radu, kolektivnim nesrećama, opasnim pojavama, profesionalnim bolestima i bolestima u svezi s radom
5. Evidencija podataka o lekarskim pregledima radnika
6. Evidencija podataka o obuci za sigurnost i zdravlje na radu
7. Evidencija podataka o zapošljavanju
8. Evidencija podataka o osobama poslanima na rad sa strane agencija za zapošljavanje
9. Evidencija podataka o studentskom radu
10. Evidencija podataka o realizaciji profesionalne prakse za studente i učenike
11. Evidencija podataka o pripravnicima
12. Evidencija podataka o stipendistima
13. Evidencija podataka o korištenju radnog vremena
14. Evidencija podataka o plaćama, službenim putovanjima i ostalim mesečnim plaćanjima
15. Evidencija podataka o uporabi mobilnih telefona, automobila, zaštitne opreme i drugih sredstava danih na korištenje
16. Evidencija podataka o klijentima
17. Evidencija podataka o potraživanjima prema klijentima
18 Evidencija podataka o pritužbama klijenata
19. Evidencija podataka o potraživanjima od kupaca (ugovori o autorskim pravima, delu i drugi ugovori)
20. Evidencija podataka o članovima nadzornog odbora
21. Evidencija podataka o članovima uprave
22. Evidencija podataka o dioničarima / vlasnicima
23. Evidencija podataka o povezanim osobama
24. Evidencija podataka o kontaktima i zaposlenima kod poslovnih partnera
25. Evidencija podataka o potencijalnim poslovnim partnerima
26. Evidencija podataka o e-mailu
27. Evidencija podataka o ulascima u poslovne prostorije
28. Evidencija podataka o pravima zaposlenih na ulazak i kretanje po prostorijama
29. Evidencija podataka o sudionicima i pobjednicima nagradnih igara i promocija
30. Evidencija podataka o video nadzoru i druge