Načelo privacy by design and default, član 42 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
Ugrađena zaštita podataka o ličnosti

Tko je obvezan izraditi

Rukovaoci podataka

Kad se upotrebljava

  • tako u vreme određivanja sredstava obrade (pre obrade)
  • kao i u vreme same obrade ( u toku obrade)

Šta uključuje

Rukovaoc podataka provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mere za omogućavanje učinkovite primene načela zaštite podataka, kao što je

  • smanjenje količine podataka,
  • te uključenje zaštitnih mera u obradu

te mere kojima se osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo podaci o ličnosti koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade. Ta se obveza primenjuje:

  • na količinu prikupljenih podataka o ličnosti,
  • opseg njihove obrade,
  • razdoblje pohrane i
  • njihovu dostupnost.

Točnije, takvim se merama osigurava da podaci o ličnosti nisu automatski, bez intervencije pojedinaca, dostupni neograničenom broju pojedinaca.